Choose your region
Kontakti | Latvia
Menu

Plastmasas cauruļvadu sistēmu CE marķējums

Teppfa paziņojums ir paredzēts kā uzziņu materiāls Eiropas standartiem atbilstošu plastmasas cauruļvadu sistēmu izstrādātājiem, uzglabātājiem un lietotājiem.

Pamatinformācija par būvizstrādājumu regulām

2013. gada 1. jūlijā stājas spēkā Būvizstrādājumu regula (Construction Products Regulation — CPR), kas aizstāj Būvizstrādājumu direktīvu (Construction Products Directive — CPD). Tas nozīmē, ka būvizstrādājumiem, kas tiks laisti apgrozībā Eiropas ekonomikas zonas (EEZ) tirgū un uz kuriem atteicas saskaņots Eiropas standarts (harmonised European standard — hEN) vai kuri atbilst Eiropas novērtējuma dokumenta (European Assessment Document — EAD) prasībām, ir jāsagatavo ekspluatācijas īpašību deklarācija (Declaration of Performance — DoP) un jānodrošina izstrādājuma CE marķējums.

Situācija plastmasas cauruļvadu sistēmu jomā


Plastmasas cauruļvadu sistēmām nepieciešamie saskaņotie Eiropas standarti (hEN), kas nosaka šo izstrādājumu CE marķēšanas kārtību, vēl nav publicēti. Tas nozīmē, ka pašlaik prasība sagatavot DoP deklarāciju vai lietot CE marķējumu jebkuram plastmasas cauruļvadam vai piederumam ir pretlikumīga, izņemot ļoti īpašus gadījumus, kas ir noteikti Eiropas novērtējuma dokumentā. Tas attiecas uz visiem šiem gala lietojuma veidiem:
  • augsnes un atkritumu bezspiediena izplūdes sistēmas;
  • notekūdeņu un kanalizācijas bezspiediena pazemes sistēmas;
  • pazemes un virszemes sistēmas šķidru vielu transportēšanai zem spiediena;
  • karstā un aukstā ūdens apgādes sistēmas.

Paredzētā turpmākā notikumu attīstība


Plastmasas cauruļvadu sistēmas joprojām var noteikt, pārdot un lietot visās dalībvalstīs tāpat kā līdz šim, nodrošinot to atbilstību esošajām atzītu produktu standartu prasībām. Tas nozīmē, ka pašlaik nekādu izmaiņu nav.
Eiropas Plastmasas cauruļvadu un armatūras apvienība (The European Plastic Pipes and Fittings Association — TEPPFA) strādā ciešā sadarbībā ar Eiropas Standartizācijas komiteju (CEN) un Eiropas Komisiju, lai nodrošinātu nepieciešamo saskaņoto standartu (hEN) izstrādi un savlaicīgu publicēšanu.
Plastmasas cauruļvadu sistēmu CE marķēšanu var sākt tikai pēc tam, kad šie standarti ir apstiprināti un publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā vēstnesī (The Official Journal of the European Union — OJEU).
Mēs centīsimies jūs informēt par situāciju saistībā ar plastmasas cauruļvadu sistēmu CE marķējumu. Apliecinām, ka Pipelife ražotie izstrādājumi atbilst visām prasībām un atļaujām, kādas nepieciešamas to glabāšanai, pārdošanai, uzstādīšanai un lietošanai Latvijā un citās Eiropas savienības dalībvalstīs.